Editorial Boardrozwiń
Editor in Chief
Advisory Board

Editor in Chief

PROFESSOR WOJCIECH FAŁKOWSKI, PhD

Born in 1952. Master’s degree at the University of Warsaw in 1976, doctoral degree and post-doctoral degree at the University of Warsaw in 1986 and 2000, Titular Professor since 2013; in 1976–1977 he was employed as a trainee assistant and later dismissed for political reasons from the University of Warsaw for his co-operation with KSS „KOR” (the Committee for Social Self-Defence KOR). 1977–1981 – the head of underground publications Głos and Krąg. Professor Fałkowski was reinstated by the Institute of History of the University of Warsaw in 1980 to the position of an assistant (1980–1986), then worked as a lecturer in 1986–1993. In 1993–2001, he served as Secretary General of the Polish Committee for UNESCO. Since 2002, he has been Professor of the University of Warsaw. Since 1994 he has been the editor-in-chief of the yearly “Quaestiones Medii Aevi Novae”. In 2000–2002, he worked as the Chairman of the Organizing Committee of the First Congress of Polish Medievalists, and in 2001–2012, he held the position of the Chairman of the Standing Committee of Polish Medievalists. Member of the Scientific Council of the UNESCO world programme bringing together the best archival and library collections “Memory of the World” (1997–2001), then (2001–2005) the Chairman of the Nominations Committee of this programme. Between 2004 and 2005 – the Chairman of the Team of the Mayor of the City for the estimation of the losses of Warsaw and its inhabitants during occupation in 1939–1945. 2008–2012 – Professor at the Paris-Sorbonne University. From 2015 to 2017 – the Deputy Minister of National Defence, since November 2017 – the Director of the Royal Castle in Warsaw.


phone: +48 22 35 55 150
e-mail: wfalkowski@zamek-krolewski.pl
ORCID: 0000-0001-8800-2868
Keywords: Carolingians; Jagiellonians; Polish-Lithuanian Commonwealth; Quattrocento; rituals of power.


BIBLIOGRAPHY (selected):

Books

 • Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka, Warszawa 1992
 • Potestas regia. Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X wieku, Warszawa 1999
 • Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warszawa 2011
 • Pierwsze stulecie Jagiellonów, Kraków 2017

Articles in Polish

 • Gest i polityka. Król Władysław Jagiełło w ostrym konflikcie z biskupem Zbigniewem Oleśnickim, in: Piśmienność pragmatyczna – edytorstwo źródeł historycznych – archiwistyka, ed. R. Czaja and K. Kopiński, Toruń 2015, pp. 233–247.
 • Pokora i wyrachowanie. Król Władysław Jagiełło przeprasza biskupa Piotra Wysza, in: Scientia nihil est quam veritatis imago, ed. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, pp. 859–869.
 • Monarchia w poszukiwaniu nowego status quo. Sytuacja polityczna w Koronie przed unią horodelską, 1399-1413, „Zeszyty Naukowe UJ” 2014, no. 2, Prace Historyczne, vol. 141, pp. 195–220.
 • Gra w rytuały. Działania papieża Eugeniusza III, „Kwartalnik Historyczny” vol. 120/2 (2013), pp. 275–301.
 • List Brunona z Kwerfurtu do króla Henryka II, in: Brunon z Kwerfurtu. Dzieło, osoba, epoka, ed. M. Dygo, W. Fałkowski, Pułtusk 2010, pp. 179–207.
 • Adventus regis. Powrót Władysława Jagiełły do Krakowa po zwycięstwie grunwaldzkim, „Roczniki Historyczne”, vol. 76 (2010), pp. 77–102.
 • Pokora i upokorzenie króla – rytuały i emocje, „Przegląd Historyczny”, vol. 100/4 (2009), pp. 661 – 689.
 • Eremityzm u początków chrześcijaństwa w Polsce, „Studia Claromontana”, vol. 27 (2009), pp. 29–44.
 • Dwa pogrzeby Kazimierza Wielkiego – znaczenie rytuału, „Kwartalnik Historyczny”, vol. 116/1 (2009), pp. 55–74.
 • Majestat zmarłego króla – pogrzeb Zygmunta Augusta, in: Polska i Europa w dobie nowożytnej, Warszawa 2009, pp. 37–46.
 • Potwierdzenie praw przez Kazimierza Jagiellończyka w 1453 r., in: Miasta, ludzie, instytucje, znaki, ed. Z. Piech, Kraków 2008, pp. 59–76.
 • Sejmy bez króla, 1440–1446, in: Historia vero testis temporum, ed. J. Smołucha, A. Waśko, T. Grafek, P.F. Nowakowski, Kraków 2008, pp. 235–255.
 • Karolińskie zwierciadło władcy – powstanie gatunku, in: Europa barbarica, Europa christiana, ed. R. Michałowski, Warszawa 2008, pp. 59–74.
 • Frankijskie rytuały w normańskim świecie. Przenikanie wzorów i fenomen akulturacji, „Roczniki Historyczne” vol. 74 (2008), pp. 7–30.
 • Afryka – ziemia nadziei i tajemnic na obrzeżach karolińskiego świata, in: Polska, Europa, Afryka, ed. M. Dygo, P. Wieczorkiewicz, Pułtusk 2007, pp. 215–226;
 • Meandry pamięci. Przypadek Rudolfa Glabera, in: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura, ed. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, pp. 51–62;
 • Król i biskup. Spór o rację stanu Królestwa Polskiego w latach 1424–1426, in: Zbigniew Oleśnicki. Książę Kościoła i mąż stanu, ed. F. Kiryk, Z. Noga, Sandomierz 2006, pp. 123–142.
 • Polsko-litewskie negocjacje w 1446 roku, in: Ecclesia, cultura, potestas, ed. P. Kras, Lublin 2007, pp. 465–476.
 • Postrzeganie królewskiego pałacu w królestwie zachodniofrankijskim w IX i X wieku, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej w Getyndze”, vol. 5 (2009), pp. 17–43.
 • Niezwykły rytuał spotkań władców na wyspie, „Przegląd Historyczny”, vol. 97/2 (2006), pp. 1–16.
 •  Dwuznaczność przekazu rytualnego. Średniowieczne formy komunikowania społecznego, „Kwartalnik Historyczny”, vol. 113/2 (2006), pp. 5–25.
 • Możnowładztwo polskie wobec króla. Zabiegi i działania polityczne wokół monarchy w XV stuleciu, in: Kolory i struktury średniowiecza, Warszawa 2004, pp. 9–26.
 • Rex et sacerdos. Debata o władzy królewskiej i biskupiej na synodzie w Fismes w 881 roku, „Kwartalnik Historyczny”, vol. 108/1 (2001), pp 3–23.

Articles in foreign languages:

 • Regimen Politicum et Regale: the Principle of Government in 15th Century Poland, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 1 (1996), pp. 115–126.
 • The Ambitions of the Normans and the Monarchy of the Last Carolingians: the Creation of Reality in the „Chronicle” by Dudo of Saint-Quentin, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 9 (2004), pp. 117–152.
 • Le second couronnement du rois Eudes. L’ordo de Reims, in: Auctoritas. Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot, Paris 2006, pp. 281–290.
 • Remembrance of History. Remembrance of Presence. Reminiscence of a Town, in: Destroyed, but not Lost. Reconstructing Preserving Memory, Warsaw 2006, pp. 238–245.
 • The Power of the King, the Power of the Bishop: the Council of Fismes in 881 in the Face of a Crisis within the Carolingian Monarchy, „Acta Poloniae Historica”, 94 (2006), pp. 5–33.
 • Centres and Structure of Power in Late Medieval Poland, in: Places of Power. Orte der Herrschaft. Lieux du Pouvoir, Göttingen 2007, pp. 263–275.
 • Das ungewöhnliche Ritual der Herrscherbegegnungen auf Inseln, in: Das Ursprüngliche und das Neue: zur Dynamik ritueller Prozesse in Geschichte und Gegenwart, ed. Burckhard Dücker, Gerald Schwedler Münster, 2008, pp. 89–111.
 • Double Meaning in Ritual Communication, „Frühmittelalterliche Studien”, 42 (2008), pp. 169–187.
 • The Carolingian Speculum Principis – the Birth of a Genre, „Acta Poloniae Historica”, 98 (2008), pp. 5–27.
 • Wahrnehmung des königlichen palatium im westfränkischen Reich im 9. und 10. Jahrhundert, „Bulletin der Polnischen Historischen Mission”, 5 (2009), pp. 181–213.
 • Le monde carolingien: bilan, perspectives, champs de recherches, ed. Wojciech Falkowski, Yves Sassier, Culture et Société Médiévales 18, Turnhout 2009.
 • The Letter of Bruno of Querfurt to King Henry, „Frühmittelalterliche Studien”, 43 (2009), pp. 417–438.
 • Humility and Humiliation of the King – Rituals and Emotions, in: Ritual Dynamics and the Science of Rituals, Wiesbaden 2010, pp. 163–196.
 • Monarchie en crise permanente. Les Carolingiens apres la mort de Charles le Chauve, in: Le monde carolingien. Bilan, perspectives, champs de recherches, Turnhout 2010, pp. 333–356.
 • Rituale und politische Entscheidungsfindung. Einleitende Bemerkungen, in: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter, Wiesbaden 2010, pp. 3–5.
 • Old Tribal Customs and Frankish Rituals in the Chronicle of Dudo of Saint Quentin,„Quaestiones Medii Aevi Novae”, 16 (2011), pp. 33–60.
 • Intellectuels de l’Est exilés en France, ed. Wojciech Fałkowski, Antoine Marès, Paris 2011.
 • Le roi et les nobles. Le recours à la crise comme pratique politique en Pologne à la fin du moyen âge, in: Dieu, le prince et le peuple au Moyen Age (Ve-XVe siecles), Paris 2012, pp. 211–229.
 • L’enjeu des funérailles royales dans la monarchie élective polonaise, XIVe – XVIe siècles, in: Les funérailles princières en Europe XVIe – XVIIIe siècle, vol. 1, Versailles 2012, pp. 167–191.