O czasopiśmie
Zasady etyczne
Proces recenzji
Zasady publikacji

Proces recenzji

  • Redakcja nadzoruje proces recenzowania pod względem uczciwości, bezstronności i terminowości.
  • Redakcja dokłada należytej staranności, aby teksty były recenzowane przez odpowiednio wykwalifikowanych, bezstronnych badaczy.
  • Recenzenci są informowani o tym, kto sfinansował badania lub inną pracę naukową będącą podstawą artykułu.
  • Od recenzentów wymaga się ujawnienia wszelkich potencjalnych sprzecznych interesów (np. relacje osobiste między recenzentem a autorem, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich kilku lat).
  • Redakcja zapewnia, że nierecenzowane sekcje czasopisma są wyraźnie zidentyfikowane.
  • Niezależnie od systemu recenzji podwójnie anonimowej (double-blind peer review) redakcja promuje politykę przejrzystości w celu zachęcenia do maksymalnego ujawnienia manipulacji danymi.
  • Autorzy artykułów otrzymują komentarze recenzentów w całości, o ile nie zawierają obraźliwych uwag.
  • Redakcja stara się nie odwlekać decyzji o przyjęciu zgłoszenia.
  • Decyzje redakcji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji są oparte na jego oryginalności i przejrzystości oraz jego znaczeniu dla danej dziedziny i czasopisma.
  • W procesie recenzji zwraca się uwagę na właściwie skonstruowany tytuł i klarowność tekstu, a zwłaszcza na fakt wnoszenia przez autora nowych elementów do aktualnego stanu wiedzy.