O czasopiśmie
Zasady etyczne
Proces recenzji
Zasady publikacji

Zasady etyczne

Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki wydawniczej. Ponosi odpowiedzialność za poziom naukowy publikowanych tekstów, dążąc przy tym do zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, zachowania integralności dorobku akademickiego, standardów intelektualnych i etycznych. W tym celu korzysta m.in. z systemów do wykrywania fałszerstwa danych i plagiatów oraz stosuje ustrukturyzowane zasady redakcyjne.

Redakcja przestrzega zasad dotyczących poufności, praw autorskich i własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku.

Redakcja wspiera zasady COPE
Code_of_conduct_for_journal_editors_1.pdf (publicationethics.org)
Partycypacja współautorów musi być wyraźnie zaznaczona w tekście. Rozpoznanie przypadków autoplagiatów, plagiatów, tzw. ghostwritingu i tzw. guest authorshipu powoduje odrzucenie tekstu.