O czasopiśmie
Zasady etyczne
Proces recenzji
Zasady publikacji

Zasady publikacji

Procedura recenzyjna artykułów zgłoszonych do druku w „Kronice Zamkowej” odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami COPE. Publikujemy teksty na zasadzie licencji niewyłącznej i nieodpłatne

 • Procedura recenzyjna artykułów zgłoszonych do druku w „Kronice Zamkowej” odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami COPE. Publikujemy teksty na zasadzie licencji niewyłącznej i nieodpłatnej. 
 • Redakcja przyjmuje wcześniej niepublikowane teksty w języku polskim lub w języku angielskim.
 • Nie publikujemy tłumaczeń artykułów pierwotnie wydanych w innym języku.
 • Oprócz tekstu autor składa: abstrakt, słowa kluczowe, krótki biogram, informację o afiliacji i numerze ORCiD oraz komplet ilustracji.
 • Nadesłane artykuły poddane są wstępnej ocenie formalnej przez redakcję, a następnie przekazane do recenzji.
 • Teksty oceniane są przez dwóch recenzentów zewnętrznych, którzy nie są członkami redakcji pisma i którzy są afiliowani w innej niż autor jednostce naukowej.
 • Proces recenzyjny jest anonimowy. Autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (double-blind peer review).
 • Recenzje mają formę pisemną. Recenzenci zobligowani są do korzystania z przekazanego wzoru recenzji.
 • Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia tekstu do druku. Do druku przyjmowane są teksty, które otrzymają dwie recenzje dopuszczające je do publikacji.
 • Autor jest zawsze informowany o wynikach recenzji. Autorowi nie odsyła się całej recenzji, jedynie sugestie i komentarze recenzentów.
 • Recenzje zawierające uwagi krytyczne i sugestie zmian przekazywane są autorowi, w celu dokonania poprawek.
 • Artykuł po poprawkach może być ponownie skierowany do recenzenta, jeśli zakres dokonanych zmian był znaczący.